|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

۶۴۱۰ روز تنهایی: مجموعه شعر/ پونه نیکوی.

سرشناسه : ن‍ی‍ک‍وی‌، پ‍ون‍ه‌، ‏‫۱۳۶۴ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ۶۴۱۰ روز تنهایی: مجموعه شعر/ پونه نیکوی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‬: موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب‏‫، ۱۳۹۶.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬۷۲ ص.؛۵/۱۴×۵/۲۱س‌م.
‏شابک : 978-600-8145-54-7
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏عنوان گسترده : شش هزار و چهار صدو ده روز تنهایی.
‏موضوع : شعر فارسی-- قرن ۱۴
‏موضوع : Persian poetry -- 20th century
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۲۶۷‭‬ ‭/ی۷۸۵۲‏‫‭ش۵ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۵۷۶۲۶

چاپ ایمیل