|  |   |  |   |

معرفی کتاب های شعر شاعران ایرانی

پیامبری شبیه تو/ صدیقه مرادزاده.

سرشناسه     :     مرادزاده، صدیقه، ‏‫۱۳۶۶ -‏
‏عنوان و نام پديدآور     :     پیامبری شبیه تو/ صدیقه مرادزاده.
‏مشخصات نشر     :     تهران: فصل پنجم، ‏‫۱۳۹۵.‬
‏مشخصات ظاهری     :     ‏‫۷۱ص.‬
‏شابک     :     ‏‫۷۰۰۰۰ریال‬‏‫‭978-600-304-330-5 :‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی     :     فاپا
‏موضوع     :     شعر فارسی-- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره     :     PIR۸۲۰۳‭‬ ‭/ر۲۳۲۳‏‫‬‭‏‫‬‭پ۹۳ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی     :     ‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی     :     ۴۱۵۲۶۱۵

چاپ ایمیل