|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ای پیک نامه بر، خبر او به ما رسان

ای پـیک نامه بـر، خـبـر او بـه ما رسـانبـویی ز کوی صـدق بـه اهل صـفـا رسـان
بـیگانه را خـبـر مده از حـال این سـخـنزان آشــنـا بــیـار و بــدیـن آشــنـا رســان
جـای حـدیـث او دل آشـفـتـه مـنـسـتبشنو حدیثش و چو شنیدی به جا رسان
پـوشیده نیسـت تـندی و گفتـار تـلخ اورو هرچـه بـشنوی تـو مپـوشان و وارسان
یـا روی او ز دور درآور بــه چــشــم مـنیـا روی مـن بــه خـاک در آن سـرا رسـان
زآن آفـتــاب رخ صـفـت پــرتـوی مـگـوییـا چــنـد ذره را ز زمــیـن بــر هـوا رســان
ما را بـه آستـانه آن بـت چو بـار نیستخـدمـت گـریـم، بــر در اومـان دعـا رسـان
آه و فغان اوحدی امشب، تو ای رسولاز جــبــرئیـل بــگـذر و پــیـش خـدا رسـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل