|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

مرا مپرس که: چون شرمسارم از یاران؟

مرا مپرس که: چون شرمسارم از یاران؟ز دست این دم چون برف و اشک چون باران
بـه خـاک پـای تـو مـحـتـاجـم و نـدارم راهبــر آســتــان تــو از زحــمــت طــلــب گــاران
مـرا ز طـعـنـه بـیـگـانـه آن جـفـا نـرسـیـدکـه از تــعــنـت هـمـســایـگـان و هـمـکــاران
بـه روز جـنگ ز دسـت غـمت بـه فـریادمچــو روز صــلـح ز غـوغـای آشــتــی خــواران
ز پـهلـوی کـمـرت کـیسـها تـوانم دوخـتولـــی مـــجــــال نـــدارم ز دســـت طـــراران
هزار شـربـت اگـر مـی دهی چـنان نبـودکـه بـوی وصـل، که واصـل شـود بـه بـیماران
بـه اوحـدی نـرسـد نوبـت وصـال تـو هیچاگــر نـه کــم شــود ایـن غــلــغــل هـواداران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل