|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

دلها بربودند و برفتند سواران

دلــهـا بــربــودنـد و بــرفــتــنـد ســوارانما پای به گل در شده زین اشک چو باران
او رفت، که روزی دو سه را بـاز پـس آیدمـا دیده بـه راه و همه شـب روز شـماران
بـر کشـتـنم ار شـاه سـواری بـفرسـتـدبـا شـاه بـگـویـیـد کـه: کـشـتـنـد سـواران
انــدیـشــه بــاران نــکــنــد غــرقــه دریـاای دیـده خــونـریـز، مـیـنـدیـش و بــبــاران
این حـال، که ما را بـجـزو یار دگر نیستحالیست که مشکل بـتـوان گفت بـه یاران
ما را بـه بهار و سمن و لاله چه خوانی؟دریـاب کـزیـن لـالـه چـه رویـد بـه بـهـاران؟
آهن که چـه دید از غم آن چهره بـگوییدتــا آیـنــه پــیـشــش نــزنــنــد آیـنــه داران
گـر دوسـت دوایی نـنهد بـر دل مـجـروحمـرهم ز کـه جـوید جـگـر سـینـه فـگـاران؟
صد قصه نبشت اوحدی از دست غم اووین غـصـه یکـی بـود کـه گـفـتـم ز هزاران

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل