|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

یاران و دوستداران جمعند و جام گردان

یاران و دوسـتـداران جـمعـند و جـام گردانمطـرب همیشـه گـویا، سـاقـی مدام گـردان
قومی در انتـظـاریم، این جـا دمی گذر کنوین قـوم را بـه لـطـفـی از لـب غـلـام گـردان
گوینده گشـتـه مطـرب وانگه کدام گفتـن؟گردنده گشتـه سـاقی و آن گه کدام گردان؟
ســاغـر ز سـیـم سـاده بــا آب لـعـل دایـرمـجــمـر ز زر پــخــتــه بــا عـود خــام گـردان
غیر از تو هیچ کامی در خورد نیست ما رابــخـرام و عـیـش مـا را زان رخ تـمـام گـردان
شـام سـیاه ما را چـون صبـح کن ز چـهرهصـبـح سـفید دشـمن از غـصـه شـام گردان
من بـاده بـا تـو خوردن کردم حلال بـر خودگو: خویش را همی کش، بـر ما حرام گردان
تـشـریف ده زمـانـی، ای مـاه و اوحـدی راهم سر به چرخ بر کش، هم نیک نام گردان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل