|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

چو آتشست به گرمی هوای تابستان

چو آتـشست بـه گرمی هوای تـابـستـانبـده دو کـاسـه ازان آب لـعـل، یا بـسـتـان
هوای عـشـق و هوای می و هوای تـموزسه آتـشند، که خـواری کنند بـا مسـتـان
بـیـار شـیره و پـرکـن شـراب و نـقـل بـنـهبـریز سـوسـن و گل بـر در سـرا بـسـتـان
ز هر حـدیث بـه آواز مـطـربـی کـن گـوشکـه عـنـدلـیـب ز مـرغـول او بــرد دسـتـان
ز دست لاله جبینی شراب گیر به دستکه عقل سر بنهد، چون برون کند دستان
مـن و مـحـبـت خـوبـان ز عـهـد مـهـد ازلدو کودکیم که خـوردیم شیر یک پـسـتـان
در آن زمـان کـه زمـا دادهـا سـتـانـی بــازنشـاط عشق، خـدایا، ز اوحـدی مسـتـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل