|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تخت شاهی دارد آن ترک ختن

تـخـت شـاهی دارد آن تـرک خـتـنکی کند رغبت به درویشی چو من؟
جـان من چون پـر شد از سودای اوبــعـد ازیـن جــانـم نـگـنـجـد در بــدن
پـای او بـودی جـهان را سجـده گاهگر چـنین سـروی بـرسـتـی از چـمن
بـی رخـش روزی نـمـی بـینـد دلـمبـی لـبـش کـامـی نـمـی یابـد دهن
گــر نــبــودی چــهــره او در نــقــابعـذر من روشـن شـدی بـر مرد و زن
جمله او باشم، چو بنشینم به فکرنـام او گــویـم، چــو آیـم در ســخــن
بـــی خــیــال او نــبـــودم در قــبـــابــی وفــای او نــبـــاشــم در کــفــن
او بـه رعـنـایی چـنان بـر کـرده سـرمـن بـه تـنـهـایی چـنـین در داده تـن
در غـــم او،اوحـــدی، فـــریــاد کــناوحــدی را عــشــق او بــنــیـاد کــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل