|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

باغ بسان مصر شد از رخ یوسف سمن

بــاغ بـسـان مـصـر شـد از رخ یـوسـف سـمـنگـشـت روان ز هر طـرف آب چـو نیل در چـمن
جـامه تـوبـه زشـت شد، وقت کنار کشت شدبـر صفت بـهشـت شد، بـاغ، بـه صد هزار فن
عـمر عـزیز شـد بـه سـر، تـخـت عـزیز گل نگـربــر سـر سـبــزهـای تــر، در بــن شـاخ نـارون
لـالـه بـه مـوکـب صـبــا، گـفـت: هـزار مـرحـبــاغـنـچـه خـزیـد در قـبــا، گـل بــدریـد پــیـرهـن
غـلغـل مرغ زندخـوان، رفـت بـه گـوش زندگـانزنده دلی، مکن نهان، روی چـو مرده در کفـن
ای شـده روی زرد دین، هـیـچ نـچـیده ورد دینکی برسی به درد دین؟ جز به صفای درد دن
هرچه بخواستی تویی، و آنچه نکاستی توییرو، که بـه راستی تـویی، انجم این دو انجمن
فرع تـویی و اصـل تـو، جـنس تـویی و فصل تـوهجر تویی و وصل تو، گر بـرسی به خویشتن
اوحـــدی، از مــکــان او مــگــذر و آســتـــان اوچـون شـده ای از آن او، لـاف مـزن ز مـا و من

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل