|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

کجاست منزل آن کوچ کرده؟ تا برویم

کـجـاسـت منزل آن کوچ کـرده؟ تـا بـرویمچو بادش از پی و چون برقش از قفا برویم
چـــو بــــاز مـــرغ دل مـــا هـــوای او داردضـرورتـسـت کـه: چـون مرغ در هوا بـرویم
ز پی دویدن او جز به سر طریقی نیستاز آنـکـه تـرک ادب بـاشـد، ار بـه پـا بـرویـم
ز مـا رقـیـب چـو بـیـگـانـه بـود روز رحـیـلرهــا نــکــرد کــه بــا یــار آشــنــا بــرویــم
چنین که در پـی او ما گریستـیم، عجـب!گـر آب دیده گـذر مـی دهد، کـه مـا بـرویم
بــه روز وصـل چـو امـیـد بــود مـی بــودمبـسـوز هـجـر چـو گـشـتـیم مـبـتـلـا بـرویم
بـلاست دوری او، اوحدی، بـکوش تـو نیزمـگـر پــگـاه تـر از پـیـش ایـن بــلـا بــرویـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل