|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

عقل صوفی را مهار اندر کشیم

عقل صوفی را مهار اندر کشیمعشق صافی را به کار اندر کشیم
نفس منصب خـواه جـاه اندوز رااز سـمند فـخـر و عـار اندر کـشـیم
بـاده رندآسـا خـوریم اندر صبـوحپـیـل رنـد بـاده خـوار انـدر کـشـیـم
یار پـر دسـتـان دوری دوسـت رادسـت گیریم، از کـنار اندر کـشـیم
گوش چون پـر گردد از آواز چنگمـی بـه یاد لـعـل یار انـدر کـشـیم
دشـمنان از پـی فـراوانند، لـیکما حـبـیب خـود بـه غار اندر کشیم
اوحــدی را از بـــرای بــنــدگــیداغ عـشـق آن نـگـار انـدر کـشـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل