کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

حال این پیکر از آن بتگر دانا پرسیم

ارسال شده در اوحدی مراغه ای

حــال ایـن پــیـکــر از آن بــتــگــر دانـا پــرســیـمیـا خـود از پــیـش حــکـیـمـان تــوانـا پــرسـیـم
چه طلسمست درین گنج و چه رسمست او رایا چه اسمست؟ کسی نیست کزو وا پرسیم
راه بـــســیــار دریــن خـــانــه، ولــیــکــن مــا راراه آن نـیسـت کـه گـوییم سـخـن، یا پـرسـیم
هـر کــه مــا را بــشــنـاســد بــه خــدا راه بــردکـو شـناسـنده؟ که از وی سـخـن ما پـرسـیم
جـان مسیحست و صلیبـش تـن و این معنی رازود دانـیـم اگــر پــیـش مــســیـحــا پــرســیـم
ســر فــرزنـد دریـن خــانـه نـشــد پــیـدا، لــیـکچـون بــه آن خـانـه در آیـیـم ز بــابــا پــرسـیـم
روح را پـــیــشــتــر از آدم و حــوا اصــلــیــســتمـا نـه طــفـلـیـم، کـه از آدم و حــوا پــرســیـم
صـد هـزار اسـم فـزونـسـت و مـسـمـاش یکـیاسـم جـوییـم کـنـون؟ یـا ز مـسـمـا پـرسـیـم؟
حــال امــروز بــپــرســیـم ز دانــنــده بــه نــقــدحــال فــردا بــگــذاریــم، کــه فــردا پــرســیـم
قـطـره ای بـیـش نـبــاشـد دو جـهـان از دریـاشصـفـت قـطـره هـمـان بــه کـه ز دریـا پـرسـیـم
اوحـدی، رو، تـو سـخـن گوی که مقصود سخـنیک حـدیـثـسـت و هـم از مـردم یکـتـا پـرسـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ