|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

مادر غم هجران تو، گر زانکه بمیریم

مـادر غـم هجـران تـو، گـر زانکـه بـمـیریمبـر وصـل تـو یکـروز بـبـینی که: امیریم
ای سرو، که اسـبـاب جـوانی همه داریبـا ما بـه جـفا پـنجه مینداز، که پـیریم
گـر تـلـخ شـود کـام دل مـا چـه تــفـاوت؟کز یاد لب لعـل تـو در شـکـر و شـیریم
از بــهــر فــرســتــان ایـن قــصــه بــر تــوپـیوستـه دوان در طلب پـیک و دبـیریم
در شهر طبـیبـیست که داند همه رنجـیاو نیز ندانست که: مجروح چه تـیریم؟
با روی تو این سختی پیوند که ما راستبعد از تو روا باشد، اگر دوست نگیریم
گـو: قـافـله بـیرون رو و همراه سـفـر کـنما را سـفر و عزم نبـاشد، که اسیریم
هر تلخ، که خواهی تو، بـگو، تا بـنیوشیمهر زهر، که داری تو، بـده، تا بـپـذیریم
این نـامـه پـراگـنده از آنسـت کـه بـی تـوچـون اوحـدی امروز پـراگـنده ضـمیریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل