|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

آن پرده برانداز، که ما نور پرستیم

آن پــرده بــرانـداز، کـه مـا نـور پــرسـتــیـممسـتـور چـرایی؟ چـو نه مسـتـورپـرستـیم
غـیـری اگـر آن روی بـه دوری بــپـرسـتـیـدمــا صــبــر نـداریـم کــه از دور پــرســتــیـم
خـلـق از هوس حـور طـلـب گـار بـهشـتـندوانگاه بـهشـتـی تـو، که ما حـور پـرسـتـیم
ما را غـرض از دیدن خـوبـان صـفت تـسـتگـر بــهـر تـجـلـی بــود، ار طـور پــرسـتـیـم
روشن بـه چراغی شده هر خانه که بینیمـا نـور تـو بـینـیـم و هـمـان نـور پـرسـتـیـم
زان خـرمگـسـان دور، کـه ما نوش لـبـت رازنـار فـرو بــسـتــه چــو زنـبــور پــرسـتــیـم
کــوتــه نـظــران روی بــه گــلــزار نـهـادنـدمـاییـم کـه آن نـرگـس مـخـمـور پـرسـتـیـم
بـا هجـر تـو ممکـن نشـد اندیشـه شـادیکین ماتم از آن نیست که ما سور پرستیم
اصحاب ضلال از بت و از خشت چه بینند؟در صدر نشـین، تـا بـت مشـهور پـرسـتـیم
گر کفر بـود کشـتـن نفسـی، بـه حـقیقتمـا نـفـس کـشـان کـافـر کـافـور پـرسـتـیـم
امروز که گشت اوحـدی از هجـر تـو رنجـوربـیـرون نـتـوان رفـت، کـه رنـجـور پـرسـتـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل