|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

بنده عشقیم و سالهاست که هستیم

بنده عشقیم و سالهاست که هستیمورزش عشق تو کار ماست، که مستیم
بــس بـــدویــدیــم در بــه در ز پــی تــوچـون کـه نشـان تـو یافـتـیم نشـسـتـیم
بــــاز دل مـــا بــــزیـــر پـــای غـــم تـــوبـام لـگـدکـوب شـد کـه خـانـه پـسـتـیم
کــار نـداریـم جــز خــیـال تــو، گــر چــهمـدعـیـان را خـیـال بــود کـه: جـسـتـیـم
در دل مـا هر کـس آمدی و نشـسـتـیدل بـه تـو پـرداخـتـیـم وز هـمـه رسـتـیم
طـوق تـو بــر گـردنـیـم و داغ تـو بــر دلبـند تـو بـر پـای و بـاد تـوبـه بـه دسـتـیم
زهر، که در کام عشـق بـود، چـشیدیمشیشه، که در بـار عقل بـود، شکستیم
گـاه بـه دسـت تـو همچـو مرغ گـرفـتـارگاه بـه دام تـو همچـو ماهی شـسـتـیم
سـر «نعـم » در دهان ز روز نخـسـتـینراز «بــلـی » در زبــان ز روز الــســتــیـم
گـر ز کـمـرمـان بـیـفـگـنـنـد چـو فـرهـادبـاز نخـواهد شـد آن کـمر که بـبـسـتـیم
اوحـدی، ایـنـجــا بــتــان پــرنـد ولـیـکـنکـفـر بـود، گـر بــجـز یـکـی بــپـرسـتـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل