|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

چون ساعدت مساعد آنست رشته ایم

چـون سـاعدت مساعد آنست رشتـه ایمدر خون خود، که عاشق آن دست گشته ایم
در خـاک کـوی خـود دل مـا را بـجـوی نیککـو را بــه آب دیـده خــونـیـن ســرشـتــه ایـم
گرمان بـخوان وصل نخوانی شبی، بخوانخـط بــه خـون کـه روز فـراقـت نـبــشـتـه ایـم
بــی خــار مـحــنـتــی نـگــذارد زمـیـن دلتـخـم مـحـبـت تـو، کـه در سـینه کـشـتـه ایم
تـا دفتـر خـیال تـو در پـیش چـشم ماستطــومـار فــکــر ایـن دگــران در نـوشــتــه ایـم
مــا را مــبــصــران بــه نـزاری ز مــوی تــوفـرقـی نـمـی کـنـنـد، کـه بـاریـک رشـتـه ایم
بــگـذاشــتــیـم قـصـه، تــمـنـای مـا ز تــوکـمـتـر ز بــوسـه ای نـبـود، گـر فـرشـتـه ایـم
دل بسته ایم، در سر زلف تو گر چه خلقپــنـداشــتــنـد کـز ســر آن در گـذشــتــه ایـم
وقــتــی ز اوحــدی اثــری بــود پــیـش مـااکـنـون ز اوحــدی اثــری هـم نـهـشــتــه ایـم
بـا مـا رقـیـب سـرد تـو گـر گـرمـییی کـنـداز دودمان چه غم؟ که بـه آتـش سرشتـه ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل