|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تا بر آن عارض زیبا نظر انداخته ایم

تــا بــر آن عـارض زیـبــا نـظـر انـداخــتــه ایـمخـانه عـقـل بـه یک بـار بـرانـداخـتـه ایم
بـــر دل مــا دگــر آن یــار کــمــان ابـــرو تــیــرگو: مینداز، که ما خود سپر انداخته ایم
هیچ شک نیست که: روزی اثری خواهد کردتیر آهی که بـه وقت سحر انداختـه ایم
ای کـه قـصـد سـر ما داری، اگـر لایق تـسـتبـپـذیرش، که بـه پـای تو در انداخته ایم
بـــه جـــفــا از در خـــود دور مــگــردان مــا راتـا بـجـوییم دلـی را کـه در انداخـتـه ایم
قـدر خـاک درت اینـهـا چـه شـنـاسـد؟ کـه آنتـوتـیاییست که ما در بـصر انداخـتـه ایم
اوحــدی راز خــود از خــلـق نـمـی پــوشـانـدگو: بـبـینید که: ما پـرده در انداختـه ایم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل