|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

گر یار شوی با من، در عهد تو یار آیم

گـر یـار شـوی بــا مـن، در عـهـد تــو یـار آیـمور زانـکـه نـگـه داری، روزیـت بـه کـار آیـم
ای پـــرده عـــار خـــود و نــدر دم مــار خـــودتا غره خود بـاشی، مشنو که بـه کار آیم
مـن دولـت بـیـدارم، کـز بــهـر سـحـر خـیـزاندر ظـلـمـت شـب پـویم، بـا نـور نـهـار آیم
روزم نــتــوان دیــدن، زیـرا کــه بــه گــردیـدنبـا چـتـر و علم بـاشم؛ بـا گرد و غبـار آیم
سـلـطـان جـمـالـم من، فـرخـنده هلـالـم منآگـاه بــه بــالـم مـن، نـاگـاه بــه بــار آیـم
گـر جـامـه درانـدازی وز جـسـم بــرون تــازیدر جسم تو جان گردم، در پـود تو تـار آیم
در مـنـظـر خــوبــان تــو آن روز تــمـاشــا کـنکـز مـنـظـره ایـشـان بــر بـرج حـصـار آیـم
ســر جــمــلــه اعــدادم، نـه زایـم و نـه زادمهر جـا که کنی یادم، در صـدر شـمار آیم
گـه نام و لـقـب جـویم، تـا در بـن چـاه افـتـمگـه کـنیت خـود گـویم، تـا بـر سـر دار آیم
رازم بــنـدانـی تــو، ضــبــطــم نــتــوانـی تــوروزیـم یـکــی بــیـنـی، یـک روز هـزار آیـم
نی چونم و نی چندم، هم زهرم و هم قندمگاه از لب گل خـندم، گه بـر سر خـار آیم
گاه از پـی یک رنگی، بـا مطـرب و بـا چـنگیاسـلـام بـر افـگـنـده، در شـهـر تـتـار آیـم
ایـنـســت قــرار مـن: کـز غــیـر نـمـانـد کـسچـون غـیـر فـنـا گـردد، آنـگـه بـه قـرار آیم
بـا جـمله درین آبـم، خـفـتـند و نه در خـوابـمتا غرقه شوند اینها، پس من بـه کنار آیم
ز آهـــاد بـــپـــرهـــیـــزم، در اوحـــدی آویــزمخود مشغله انگیزم، خود مشعله دار آیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل