|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تا کی به در تو سوکوار آیم؟

تـا کـی بــه در تـو سـوکـوار آیـم؟در کـوی تـو مـسـتـمند و زار آیم؟
گـر کـار مـرا تـو غـم رسـی روزیغم نیست، که عاقبت به کار آیم
وقتی که ز کشتگان خود پـرسیاول مــنـم آنـکــه در شــمــار آیـم
چون دست برآوری به خون ریزیهـم مـن بـاشـم کـه: پـایـدار آیـم
روزی اگـرم تــو یـار خـود خـوانـیدانـم بـه یـقـین کـه: بـخـتـیـار آیم
هـم پـیش تـو بـگـذرم بـه دزدیدهگــر نــتــوانــم کــه آشــکــار آیــم
مـگــذار مـرا چــو اوحــدی تــنـهـازنـهـار! کــه مـن بــه زیـنـهـار آیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل