|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

به پیشگاه قبول ار چه کم دهد راهم

بـه پـیشـگاه قـبـول ار چـه کـم دهد راهمهـنـوز دولـت آن آسـتــانـه مـی خــواهـم
گـرم کـند ز جـفـا همچـو ریسـمـان بـاریکاز آنچـه هسـت سر سوزنی نمی کاهم
دلـم ز مـهـر رخــش نـیـم ذره کــم نـکـنـداگر ز طـیره کـند همچـو سـایه در چـاهم
اگـر بــه آب وصـالـش طـمـع کـنـد غـیـریمن آن طمع نپـسـندم، که خـاک درگاهم
بـر آه سـینه مـن دشـمـنان بـبـخـشـیدندبه گوش دوست، همانا، نمی رسد آهم
گـر او بـه کـار مـن خـسـتـه الـتـفـات کـندچـه الـتـفـات نـمـاید بـه دولـت و جـاهم؟
به طوع حلقه مهرش کشیده ام در گوشحسود بـین که: جدا می کند بـه اکراهم
اگـر تـو عـزم سـفـر داری، اوحـدی، امـروزمـرا بــهـل، کـه گـرفـتـار مـهـر آن مـاهـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل