|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

مشتاق یارم و به در یار می روم

مـــشــــتــــاق یـــارم و بــــه در یـــار مـــی رومدلـدارم اوسـت، در پـی دلدار می روم
تـــــا بـــــیــــنــــم آفـــــتـــــاب رخ او ز روزنــــیمـانـنـد سـایـه بـر در و دیـوار مـی روم
او در مـــیـــان دایـــره خــــانـــه نـــقــــطــــه وارمن گرد خط کوچـه چـو پـرگار می روم
صــدبــار چــون خــلـیـل مـرا ســوخــتــنـد وبــازهمـچـون کـلـیم در پـی دیدار می روم
دوشــم نــشــان دوســت بـــه بـــازار داده انــدعـیبـم مکن که بـر سـر بـازار می روم
بـــا یــادش ار بـــرهــنــه بـــه خـــارم بـــرآورنــدگویی که: بـر حریر، نه بر خار می روم
بــا صــوفــیـان صــومــعــه احــوال مــن بــگــویکــز خــانـقــاه بــر در خــمـار مـی روم
از گــردنــم حــمــایـل تــســبــیــح بــرگــشــایامشب که من به بستن زنار می روم
گویی: دلیل چیست که خود شربتی نساخت؟از پیش این طبـیب، که بیمار می روم
بـــیــچـــاره شـــد ز چـــاره کـــار مــن اوحـــدیزانـش وداع کــردم و نـاچــار مــی روم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل