|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

نه مانند تو زیبایی ببینم

نــه مــانــنــد تــو زیــبــایـی بــبــیـنــمنه مثـلث سـرو بـالـایی بـبـینم
عــجـــب دارم کــه: در فــردوس فــردابـدین صورت تـماشایی بـبـینم
دل از من خواستی،دل نیست، حالیبهل، باشد که: از جایی ببینم
مـــرا از آســـتــــانـــت غـــیـــرت آیـــداگـر بـر خـاک او پـایی بـبـیـنـم
تـوان بـرد از دهـانـت بـوسـه ای چـنـداگـر یـک روز یـغـمـایی بـبـیـنـم
چـــو دادی وعــده وصــلــم بـــه فــرداامـانـم ده، کـه فـردایی بـبـینم
بـــگــویــم بـــا تـــو حــال اوحــدی زودگر از هجـرت محـابـایی بـبـینم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل