|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

دشمن از بهر تو گر طعنه زند بر دل و دینم

دشـمـن از بـهر تـو گـر طـعـنه زند بـر دل و دینمدل من دوسـت ندارد که کسی بـر تـو گزینم
گـر چـه بـا من نفـسـی از سـر مهری ننشـینیاگـرم بــر سـر آتـش بــنـشـانـی بــنـشـیـنـم
من به صدق آمده ام پیش تو، بی رغبت از آنیتـو نـداری خـبـر از حـال مـن، آشـفـتـه ازینـم
گر در افـتـد بـه کمندم، صـنما، چـون تـو غـزالیکـاروانـهـا رود از نـافــه اشــعــار بــه چــیـنـم
در گـلـسـتــان جـمـال تـو گـر آیـم بــه تــمـاشـاباغبان گو: مکن اندیشه، که من میوه نچینم
گــرم از خــاک لــحــد کــلــه پــوســیـده بــرآریآیـت مـهـر تــو بــاشــد رقـم مـهـر جــبــیـنـم
شـب ز فـریاد من شـیفـتـه همسـایه نخـسـبـدکـاوحـدی وار ز سـودای تـو بــا نـالـه قـریـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل