|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

به ذکر تو من شادمانی کنم

بــه ذکـر تــو مـن شـادمـانـی کـنـمبــه یـاد لـبــت کــامـرانـی کــنـم
منت عـاشـق و عـاشـقـت را رقیبکه هم گرگم و هم شبانی کنم
به شمشیر عشقم سبک تر بکشکـه گـرد زنده مانم، گـرانی کـنم
کسی کت بـه سـالی بـبـیند دمیبـه عـمـر درازش ضـمـانی کـنـم
چـو در خـانـه آیـی، شـوم خـاک تـوچـو بـیرون روی، پـاسـبـانی کنم
بـه امـیـد بــوسـیـدنـت هـر شـبـیتــبــم گــیـرد و نـاتــوانـی کــنـم
تـو جـان منی، چون ز من بـگسلیکـجـا بـی تـو من زندگانی کـنم؟
بـه پـیـرانـه سـر گـر بـبـوسـم لـبـتدگـر نـوبــت از نـوجــوانـی کـنـم
ز لـعـل تـو یـک بــوسـه در کـار کـنکه چـون اوحـدی درفشانی کنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل