|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

درمان درد دوری آن یار می کنم

درمــــــان درد دوری آن یـــــار مــــــی کــــــنـــــموقـتـی کـه مـیل سـبـزه و گـلـزار مـیکـنم
چون شد شکسته کشتی صبر من در آب عشقخـود را بـهرچـه هسـت گـرفـتـار مـیکـنـم
گـر غـنـچـه را بــبــویـم و گـیـرم گـلـی بـه دسـتبـی او قـناعـتـیسـت کـه بـا خـار مـیکـنم
جـانـا، دوای این دل مـسـکـین بـه دسـت تـسـتزان بــر تـو روز خـویـش پــدیـدار مـیـکـنـم
گـفــتــم کـه: چــاره ای بــود ایـن درد عــشــق راچـون چـاره نیست صبـر بـه ناچـار میکنم
گـفــتــی کــه: حــجــتــی بــه غــلـامـیـم بــاز دهبــر مـن گـواه بــاش، کـه اقــرار مـیـکـنـم
ای هـــم نـــشــــیـــن آن رخ زیـــبــــا،مــــرا ز دوربـــگــذار، تــا تــفــرج گــلــزار مــیــکــنــم
از مــن بـــپــرس راز مــحــبـــت، کــه روز و شــباین قـصـه مـی نویسـم و تـکـرار مـیکـنـم
غـیـر از حــدیـث دوســت چــو گـویـم حــکـایـتــیاز خود خجل شوم که: چه گفتار میکنم؟
ایـن مـایه خـواجـگـی ز جـهـان بـس مـرا، کـه بـازخـود را بـه بـنـدگـی تـو بــر کـار مـیـکـنـم
پــــیـــش رقـــیـــب او غـــزل اوحـــدی بــــخـــوانتـا بـشـنـود کـه: مـن طـلـب یـار مـیکـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل