|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

نظر چو بر لب و دندان یار خویش کنم

نظـر چـو بـر لـب و دنـدان یار خـویش کـنمطــویـلــه گــهـر انــدر کــنــار خــویـش کــنــم
مـرا ز خــاک درش شـرمـســار بــایـد بــوداگـر نـظـر بــه تــن خــاکـسـار خــویـش کـنـم
حـسـاب من چـه کـند یار؟ آن چـنان بـهتـرکـه او شـمـار خـود و من شـمار خـویش کـنم
رقـیب اگـر چـه بـر آن در ملـازمسـت ولـیسگ استخوان خورد و من شکار خویش کنم
چو نیست جای ملامت، بهل، که مدعیانفـغـان کـنند و من آهسـتـه کـار خـویش کـنم
گـرم نـهـی چـو کـلـه تـیـغ تـیـز بــر تــارکگـمان مبـر تـو کـه: من تـرک یار خـویش کـنم
مرا ز دوسـت خـویش اعـتـماد آنم نیسـتکـه پـنجـه بـا سـر و دسـت نگار خـویش کـنم
چـو اوحـدی سـخـن از لـعـل آن صـنم راندهــزار دامــن گــوهــر نــثــار خــویــش کــنــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل