|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

آمده ام که صف این صفه بار بشکنم

آمـده ام کـه صـف این صـفـه بـار بـشـکـنـمصـدرنـشــیـن صـفـه را رونـق کـار بــشــکـنـم
روی بــه ســنــت آورم، مــیـوه جــنـت آورمصـورت حـور بـشـکـنـم، سـوره نـار بـشـکـنـم
غـول دلـیـل راه شـد، دیـو سـر سـپـاه شـددیو و طـلـسـم هر دو را از بـن و بـار بـشـکـنم
شهر خـطیب کشتـه منبـر و خـطبـه نو کنمدیر بـلـنـد گـشـتـه را بـرج و حـصـار بـشـکـنـم
راهـب دیـر اگـر مـرا ره بــه کــلـیـســا دهـدخـنب و قدح تـهی کنم، دیک و تـغار بـشـکنم
روز مصـاف یک تـنه، این همه قلب و میمنهگـاه پــیـاده رد کــنـم، گـاه ســوار بــشــکـنـم
من ز کنار در کمین، تـا چو مخالفی بـه کینسـر ز مـیـان بـرآورد، مـن بـه کـنـار بـشـکـنـم
بـا لب لعل یار خـود، عیش کنم بـه غار خوددشـمن کـور گـشـتـه را، بـر در غـار بـشـکـنم
گـر بـه دیـار خـویشـتـن یار طـلـب کـنـد مـرارخـت سـفـر بـرون بـرم، عـهـد دیار بـشـکـنـم
آنـکــه غــبــار او مـنـم، گـرد بــر آرد از تــنـماز دل نــازنـیـن او گــرنــه غــبــار بــشــکــنــم
گر چه فزودم آن پسر، اینهمه رنج و دردسراز می وصلش این قدر، بس که خمار بشکنم
سخـتـی روز هجـر را سهل کنم بـر اوحـدیگر شـب وصـل بـوسـه ای از لب یار بـشـکـنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل