|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

به آن سرم که: سر خود ز می چو مست کنم

به آن سرم که: سر خود ز می چو مست کنمگـذر بـه کـوچـه آن تـرک مـی پـرسـت کـنـم
بـه خـیره سوخـتـنم دسـت یافت دوست، مگربه چاره ساختن آن دوست را به دست کنم
بـــه گـــردن دلــم از نــو درافـــگـــنــد بـــنــدیاز آن کــمـنـد چــو آهـنـگ بــازرســت کــنـم
دلــم بــه دام بــالــهـا در اوفــتــد چــون صــیـدچـو یاد صـید کـه از دام مـن بـجـسـت کـنـم
هـوای قــد بــلــنـدش مـرا چــو پــســت کــنـدنـوای گـفــتــه خــود را بــلـنـد و پــس کــنـم
دلم بـه تیر غمش خسته گشت و می خواهمکه جـان خـود هدف آن کمان و شسـت کنم
گـرم طـلـب کـنـی، ای اوحــدی، ازان درجــویکه من بـه خـاک سـر کوی او نشسـت کنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل