|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

گر شبی چاره این درد جدایی بکنم

گـر شــبــی چــاره ایـن درد جــدایـی بــکـنـماز شــب طــره او روز نــمــایــی بــکــنــم
ور بـه دسـت آورم از شـام دو زلـفـش گـرهیتـا سـحـر بـر رخ او غـالـیه سـایی بـکـنـم
سـرزنش می کندم عقل که: در عشق مپـیچبــروم چــاره ایـن عــقــل ریـایـی بــکــنـم
از بــرای ســخــن عــقـل خــطــایـی بــاشــدکـه بـه تـرک رخ آن تـرک خـتـایـی بـکـنـم
گـر مسـخـر شـود آن روی چـو خـورشـید مـراپـادشاهی چـه؟ که دعوی خـدایی بـکنم
هر چه باشد، ز دل و دانش و دین، گر خواهدبـدهم و آنچـه مـرا نیسـت گـدایی بـکـنم
از جـدایی شـدم آشـفـتـه و انـدر همـه شـهرمـددی نیسـت کـه تـدبـیر جـدایی بـکـنم
صـبـر گـوینـد: بـکـن، صـبـر بـه دل شـاید کـردچون مرا نیست دلی، صبر کجایی بکنم؟
اوحـــدی وار اگـــر آن زلـــف دو تـــا بـــگـــذاردزود یـکـتــا شـوم و تـرک دوتـایـی بــکـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل