|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تو گلشن حسنی و ما چون خار و خاشاک، ای صنم

تـو گلشـن حـسـنی و ما چـون خـار و خـاشـاک، ای صـنماز ما چـرا رنجـیده ای؟ حـاشاک، حـاشاک! ای صنم
آثــار خــشـم و چــشـم تــو کـفـرسـت و ایـمـان، ای پــریگـفـتـار تـلخ و لعـل تـو زهرسـت و تـریاک، ای صـنم
از دردمــــنـــدان چــــنـــیـــن در دل کــــدورت داشــــتــــنمـا را شـگـفـت آید همی زان گـوهر پـاک، ای صـنم
وقت گلست، ای ماهوش، در وقت گل خوش باش، خوشاز دوسـتـان انـدر مـکـش روی طـربــنـاک، ای صـنـم
زلـفـت بــه صـیـد انـگـیـخـتـن دامـیـسـت دیـگـر، ای پـسـرچشمت به تیر انداختن ترکیست بی بـاک، ای صنم
کـز سـر بــه شـمـشـیـرم دهـی، یـا بــنـد بــر پـایـم نـهـیهرگز نخـواهم داشـتـن دسـتـت ز فتـراک، ای صـنم
دیـشـب مـبــارکـبــاد مـن کـردی بــه عـشـق خـویـشـتــنیارب! که باد این جان و تن، آن باد را خاک، ای صنم
مـن شــوق وحــشــی نـاظــری یـبــکـی بــدمـع ســایـریمـاکـان یصـبـوا خـاطـری مـا یحـب لـولـاک، ای صـنم
دوشـم چـو مـی گـفـتـی کـه: تـو در غـم نـمـانی، اوحـدیاز آســمــان آمــد نــدا: آمــیــن و ایــاک، ای صــنــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل