|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

تختگاه حسن را قد تو شاهست، ای صنم

تـخـتـگاه حـسن را قد تـو شاهست، ای صنمآســمـان لـطـف را روی تــو مـاهـســت، ای صـنـم
زان رخ آیـیـنـه فــام انــدر دل ریـش مــنـســتزخــمـهـا، لـیـکـن کـرا یـارای آهـســت؟ ای صــنـم
دل ز روی راسـتـی مـهر تـو دعـوی مـی کـنـدرنـگ روی مـن بـدین دعـوی گـواهسـت، ای صـنـم
بــی شــب زلـف درازت بــر مـن آشــفـتــه دللحـظه روز و روزو هفتـه، هفتـه ماهست، ای صنم
گر ترا من دوست می دارم بدین جرمم مکشهر که جان را دوست دارد بی گناهست، ای صنم
بــنـده فــرمـانـنـد گـرد بــارگـاهـت خــســرواناوحــدی نـیـزت گــدای بــارگــاهـســت، ای صــنـم
گـر مـنـت امـیـدوارم نـیـسـت نـقـصـانـی درینسـال و ماه امید درویشان بـه شاهست، ای صنم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل