|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ای حلقه کرده دلها در حلقهای گوشت

ای حـلقـه کرده دلها در حـلقهای گوشـتچون موی گشته خلقی ز آن موی تا به دوشت
بــر سـر زنـد چـلـیـپـا از زلـف پـای بــنـدتدم در کـشـد مـســیـحــا از شـکـر خــمـوشــت
بـگـدازد از خـجـالـت، حـال، نبـات مـصـریچـون پـسـتـه گـر بـخـندد لعـل شـکـر فـروشـت
جـــان هــزار بـــیــدل در لـــعـــل آبـــدارتخــون هـزار عـاشـق در جــزع فـتــنـه کـوشــت
دلـهـای عـاشـقـان را در حــلـقـه لـب تــونـیـکـو مـفـرحــی شـد تــرکـیـب لـعـل نـوشــت
با عشقت اوحدی را دیدم حکایتی خوشلیکـن حـکـایت او خـود کـی رسـد بـه گـوشـت؟
فـریاد دردناکـش از سـوز سـینه مـی دانتــا آتــشـی نـبــاشـد چـون آورد بــه جــوشـت؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل