|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

گو: هر که در جهان به تماشا رویدو گشت

گو: هر که در جهان به تماشا رویدو گشتما را بس این قدر که: به ما دوست بر گذشت
تـا او ز نـقـش چـهـره خـود پـرده بـر گـرفـتمـا نـقــش دیـگـران ز ورق کــرده ایـم گـشــت
وقـتــی ز خــلـق راز دل خــود نـهـفـتــمـیاکـنـون نـمـی تـوان، کـه ز بـام او فـتـاد تـشـت
انصـاف داد عـقل که: در بـوسـتـان حـسـندسـت زمـانـه بـهـتـر ازین شـاخ گـل نـکـشـت
بـا دوست هر کجـا که نشینی تـفرجـستخـواهی میان گـلـشـن و خـواهی کـنار دشـت
روزی شـنیدمـی بـه تـکـلـف حـدیث خـلـقعشـق آمد، آن حـدیث بـه یک بـاره در نوشـت
آسان بـود بـه سوی کسان رفتـن، اوحـدیاندیشـه کـن کـه: گم نشـوی وقـت بـازگشـت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل