|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

تـرسـم که اشـک در غم ما پـرده در شـودوین راز سـر بـه مهر بـه عالم سـمر شود
گـوینـد سـنـگ لـعـل شـود در مـقـام صـبـرآری شـود ولـیـک بــه خــون جــگـر شـود
خـواهم شـدن بـه میکـده گریان و دادخـواهکز دست غم خلاص من آن جا مگر شود
از هــر کــرانــه تـــیــر دعـــا کــرده ام روانبـاشـد کـز آن مـیـانـه یکـی کـارگـر شـود
ای جــان حــدیــث مــا بــر دلــدار بـــازگــولیکـن چـنان مگـو کـه صـبـا را خـبـر شـود
از کـیـمـیـای مـهـر تــو زر گـشـت روی مـنآری بـه یمن لـطـف شـمـا خـاک زر شـود
در تــنـگــنـای حــیـرتــم از نـخــوت رقــیـبیـا رب مـبــاد آن کـه گـدا مـعـتــبــر شـود
بـس نکتـه غیر حـسن بـبـاید که تـا کسیمـقـبـول طـبـع مـردم صـاحـب نظـر شـود
این سـرکشی که کنگره کاخ وصل راسـتســرهـا بــر آســتــانـه او خــاک در شـود
حافظ چو نافه سر زلفش به دست توستدم درکـش ار نـه بــاد صـبـا را خـبـر شـود

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل