|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

دلـبــر بـرفـت و دلـشـدگـان را خـبـر نـکـردیـاد حـریـف شـهـر و رفـیق سـفـر نـکـرد
یـا بـخـت مـن طـریق مـروت فـروگـذاشـتیـا او بـه شـاهـراه طـریـقـت گـذر نـکـرد
گـفـتـم مگـر بـه گـریه دلـش مهربـان کـنمچون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد
شـوخـی مکـن کـه مـرغ دل بـی قـرار منسـودای دام عاشقی از سـر بـه درنکرد
هر کس که دید روی تو بوسید چشم منکـاری کـه کـرد دیده من بـی نظـر نکـرد
من ایستـاده تـا کنمش جان فدا چو شمعاو خود گذر بـه ما چـو نسیم سحر نکرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل