|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

کسی که حـسن و خـط دوسـت در نظر داردمحـقق اسـت که او حـاصل بـصر دارد
چــو خــامـه در ره فــرمــان او ســر طــاعــتنـهـاده ایـم مـگـر او بــه تــیـغ بــردارد
کسـی بـه وصل تـو چـون شمع یافت پـروانهکه زیر تـیغ تـو هر دم سـری دگر دارد
بـه پـای بـوس تـو دسـت کسی رسید که اوچو آستانه بدین در همیشه سر دارد
ز زهد خـشـک مـلـولـم کـجـاسـت بـاده نـابکـه بـوی بــاده مـدامـم دمـاغ تـر دارد
ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو رادمی ز وسـوسه عقل بـی خـبـر دارد
کـســی کـه از ره تــقـوا قــدم بــرون نـنـهـادبـه عـزم میکـده اکـنون ره سـفـر دارد
دل شـکـسـتـه حـافـظ بـه خـاک خـواهد بـردچـو لاله داغ هوایی کـه بـر جـگر دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل