|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در مرثیه امام محمد یحیی

خاقانیا به سوک خراسان سیاه پوشکه اصحاب فقه گرد سوادش سپاه برد
عیسی به حکم رنگرزی بر مصیبـتشنــزدیـک آفــتــاب لــبــاس ســیـاه بــرد
دهر از سـر مـحـمـد یحـیی ردا فـکـندگـردون ز فـرق دولت سـنجـر کـلاه بـرد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل