|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٨٧: عشقت آتش ز جان برانگیزد

عشقت آتـش ز جـان بـرانگیزدرستـخیز از جـهان بـرانگیزد
بــاد ســودات بــگــذرد بــر دلزمـهـریـر از روان بـرانـگـیـزد
خیل عشقت بـه جان فرود آیدسیل خون از میان برانگیزد
تـا قـیامت غـلـام آن عـشـقـمکه قـیامت ز جـان بـرانگیزد
از بــرونــم زبـــان فــرو بــنــددوز درونـم فـغـان بـرانـگـیـزد
تـب نهانی است از غم تـو مرالرزه از اسـتـخـوان بـرانگیزد
ناله پـیدا از آن کـنم که غـمتتب عشق از نهان بـرانگیزد
شحـنه وصل کو که هجـران رااز سـرم یک زمان بـرانگـیزد
هجـر بـر سـر موکل اسـت مرااز سـرم گرد از آن بـرانگیزد
آه خـاقـانـی از تــف عـشـقـتآتـش از آسـمـان بـرانـگـیزد
چون حدیثی کند دل از دهنتبـاد آتـش فـشـان بـرانگیزد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل