|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

چون ترک من سپاه حبش برختن زند

چـون تـرک من سـپـاه حـبـش بـرخـتـن زنداز مشگ سوده سلسله بر نسترن زند
کـار دلـم چـو طـره مـشـگـیـن مـشـگ بـیـزبـرهم زند چـو سنبـل تـر بـر سـمن زند
گــر بــگــذرد بــچــیـن ســر زلــف او صــبــاهر لحـظـه دم ز نافـه مشـگ خـتـن زند
لعـلش بـگـاه نطـق چـو گوهرفـشـان شـودصــد طــعـنـه بــر طـویـلـه در عـدن زنـد
در آرزوی عـــارض و بـــالــاش عــنــدلــیــبهـنـگــامــه بــر فــراز گــل و نــارون زنـد
هر شب فضای کوی تو خلوتسرای ماستآری اویـس نـوبــت عـشـق از قـرن زنـد
ای بــاغـبـان ز غـلـغـل بـلـبـل عـجـب مـدارسلطان گل چو خیمه بـصحن چـمن زند
خـواجــو چـو زیـر خـاک شـود در هـوای تــواز سـوز سـیـنـه آتـش دل در کـفـن زنـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل