|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

گفتار اندر دلداری هنرمندان

دو تـن، پــرور ای شـاه کـشـور گـشـاییـکــی اهــل بــازو، دوم اهــل رای
ز نــــام آوران گــــوی دولــــت بــــرنــــدکـه دانـا و شــمـشـیـر زن پــرورنـد
هــر آن کــو قـــلــم را نــورزیــد و تـــیــغبــر او گــر بــمـیـرد مـگــو ای دریـغ
قــلــم زن نــکــودار و شـــمــشــیــر زننـه مـطـرب کـه مـردی نـیـایـد ز زن
نه مردی است دشمن در اسباب جنگتـو مـدهوش سـاقـی و آواز چـنـگ
بـسـا اهـل دولـت بـه بــازی نـشـسـتکه ملکت برفتش به بازی ز دست

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل