|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٢٥: بسته یار قلندر مانده ام

بـــســـتـــه یــار قـــلــنــدر مــانــده امزان دو چشمش مست و کافر مانده ام
تــا هـمـه رویـسـت یـارم هـمـچـو گـلمـن هـمـه دیـده چـو عـبــهـر مـانـده ام
بــــر دم مـــار آمـــدم نـــاگــــاه پــــایزان چـو کـژدم دسـت بـر سـر مـانده ام
در هــوای عــشـــق و بـــنــد زلــف اوهـم مـعــطــل هـم مـعــطــر مــانـده ام
بــر امـیـد آن دوتــا مـشــکـیـن رســنپـای تـا سـر هـمـچـو چـنـبــر مـانـده ام
چــنــگ در زنــجــیـر زلــفــیـنــش زدملـاجــرم چــون حـلـقـه بــر در مـانـده ام
دورم از تـو تــا بــه روزی چـشـم و دلدر مــــــیـــــان آب و آذر مــــــانـــــده ام
از خــیــال او و اشــک خــود مــقــیــمدیـده در خــورشـیـد و اخــتــر مـانـده ام
هم ز چشمت وز دلت کز چشم و دلانـــــدر آبــــــان و در آذر مــــــانـــــده ام
دخــل و خــرج روز شــب را در مــیــاندر ســیـه رویـی چــو دفــتــر مــانـده ام
افــســری نــنـهـاد ز آتــش بــر ســرمتـا چـنین نی خـشک و نی تـر مانده ام
سـالها شـد تـا از آن آتـش چـو شـمعمــرده فــرق و زنـده افــســر مــانـده ام
مـفــلــس و مـخــلــص مـنـم زیـرا مـرادل نـمــانــد و مــن ز دلــبــر مــانــده ام
عـیـسـی انـدر آسـمـان خـر بـا زمـیـنمـن نه بـا عـیسـی نه بـا خـر مـانده ام
بـی منسـت او تـا سنایی بـا منسـتبــا ســنــایـی زیـن قــبــل درمــانـده ام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل