|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

اشارت به ترسایی و دیر

ز تــرســایـی غـرض تــجــریـد دیـدمخــلــاص از ربــقــه تــقــلــیـد دیـدم
جـناب قدس وحـدت دیر جـان اسـتکـه سـیمـرغ بـقـا را آشـیـان اسـت
ز روح الـلـه پــیـدا گـشــت ایـن کــارکــه از روح الــقــدس آمــد پــدیــدار
هم از الله در پـیش تـو جـانی اسـتکه از قدوس اندر وی نشانی است
اگـر یابـی خـلـاص از نفـس نـاسـوتدرآیـی در جــنــاب قــدس لــاهــوت
هر آن کس کو مجرد چون ملک شدچـو روح الـلـه بــر چـارم فـلـک شـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل