|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

اشارت به خال

بـر آن رخ نـقـطـه خـالـش بـسـیط اسـتکـه اصـل مـرکـز دور مـحــیـط اسـت
از او شــــد خــــط دور هـــر دو عــــالـــموز او شــد خــط نـفــس و قـلـب آدم
از آن حــال دل پـــرخــون تـــبـــاه اســتکه عـکس نقطـه خـال سـیاه اسـت
ز خالش حـال دل جـز خون شدن نیستکز آن منزل ره بـیرون شـدن نیسـت
بــه وحــدت در نــبــاشــد هـیـچ کــثــرتدو نـقـطـه نـبــود انـدر اصـل وحــدت
نــدانــم خـــال او عــکــس دل مــاســتو یا دل عـکـس خـال روی زیبـاسـت
ز عــکــس خـــال او دل گــشــت پـــیــداو یـا عـکـس دل آنـجــا شــد هـویـدا
دل انـــــدر روی او یـــــا اوســـــت در دلبـه من پـوشیده شد این راز مشکل
اگـر هـسـت این دل مـا عـکـس آن خـالچـرا می بـاشـد آخـر مخـتـلـف حـال
گهی چون چشم مخمورش خراب استگهی چـون زلف او در اضطراب است
گهی روشـن چـو آن روی چـو ماه اسـتگهی تـاریک چـون خـال سیاه است
گهی مسـجـد بـود گاهی کنشت اسـتگهی دوزخ بود گاهی بهشت است
گـهـی بــرتــر شــود از هـفــتــم افــلـاکگــهـی افــتــد بــه زیـر تــوده خــاک
پـــس از زهـــد و ورع گـــردد دگـــر بــــارشـراب و شـمع و شـاهد را طـلبـکار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل