|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

اشارت به رخ و خط

رخ اینجـا مظهر حسن خدایی استمـراد از خـط جـنـاب کـبـریایی اسـت
رخـش خـطـی کـشـید انـدر نکـوییکـه از مـا نـیسـت بـیـرون خـوبـرویی
خــط آمـد ســبــزه زار عــالــم جــاناز آن کــردنــد نــامــش دار حـــیــوان
ز تــاریـکـی زلـفــش روز شــب کــنز خـطـش چـشـمه حـیوان طلب کن
خــضــروار از مـقــام بــی نـشــانـیبــخـور چــون خـطـش آب زنـدگـانـی
اگر روی و خطش بینی تو بی شکبــدانـی کــثــرت از وحــدت یـکــایـک
ز زلــفــش بـــاز دانــی کــار عــالــمز خـطـش بــاز خـوانـی سـر مـبـهـم
کـسـی گر خـطـش از روی نکـو دیددل مــــن روی او در خـــــط او دیــــد
مگر رخسار او سبـع المثـانی استکه هر حرفی از او بحر معانی است
نـهـفــتــه زیـر هـر مــویـی از او بــازهــزاران بـــحــر عــلــم از عــالــم راز
بـبـین بـر آب قـلـبـت عـرش رحـمـانز خـــط عـــارض زیـــبـــای جـــانـــان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل