|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

اشارت به زلف

حـدیـث زلـف جـانـان بـس دراز اسـتچه می پرسی از او کان جای راز است
مـپـرس از مـن حـدیـث زلـف پـرچـیـنمــجــنــبــانــیــد زنــجــیــر مــجــانــیــن
ز قدش راسـتـی گفتـم سخـن دوشســر زلــفــش مــرا گــفــتــا فــروپــوش
کـژی بــر راسـتـی زو گـشـت غـالـبوز او در پـــیــچـــش آمـــد راه طـــالـــب
همـه دلـها از او گـشـتـه مـسـلـسـلهـمــه جــانــهـا از او بــوده مــقــلــقــل
مـعــلـق صــد هـزاران دل ز هـر ســونــشـــد یــک دل بـــرون از حـــلــقــه او
گـر او زلـفـیـن مـشـکـیـن بـرفـشـانـدبــه عــالــم در یــکــی کــافــر نــمــانــد
وگـر بــگـذاردش پــیـوسـتــه ســاکـننـمــانــد در جــهـان یـک نـفــس مؤمــن
چـو دام فـتــنـه مـی شـد چــنـبــر اوبــه شــوخــی بــاز کــرد از تــن ســر او
اگر بـبـریده شـد زلفش چـه غـم بـودکـه گـر شــب کـم شــد انـدر روز افـزود
چــــو او بــــر کـــاروان عـــقـــل ره زدبــه دسـت خـویـشـتــن بــر وی گـره زد
نــیــابــد زلــف او یــک لــحــظــه آرامگــهــی بــام آورد گــاهـی کــنــد شــام
ز روی و زلف خود صد روز و شب کردبـسـی بــازیـچـه هـای بـوالـعـجـب کـرد
گـــل آدم در آن دم شـــد مـــخـــمـــرکـــه دادش بـــوی آن زلـــف مـــعـــطـــر
دل مــا دارد از زلــفـــش نــشـــانــیکـه خــود ســاکـن نـمـی گـردد زمـانـی
از او هـر لـحـظـه کـار از سـر گـرفـتـمز جــان خــویــشــتــن دل بـــرگــرفــتــم
از آن گــردد دل از زلـفــش مـشــوشکـــه از رویـــش دلـــی دارد بــــر آتـــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل