|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٨٦: ما که رندان کیسه پردازیم

مـا کـه رنـدان کـیـسـه پـردازیمکـشـتـه شـاهـدان شـیرازیم
یـار دردی کـشـان شـنـگـولـیـمهـمـدم جــمـریـان طــنـازیـم
شـکـر ایزد کـه مـا نـه صـرافـیممـنت حـق کـه مـا نه بـزازیم
والــه دلــبــر شــکــر دهــنــیـمعاشـق مطرب خـوش آوازیم
همه با عود و چنگ هم دهنیمهمه با جام و باده دمسازیم
از جــفــاهـای چــرخ نـگـریـزیـموز بــلـاهـا سـپــر نـیـنـدازیـم
هـمـه در دزدی و ســیـه کـاریروز و شـب بـا عـبـید انبـازیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل