|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٢٧: دل به سودای تو جان در بازد

دل بـــه ســودای تـــو جــان در بـــازدجــان بــرای تــو جــهـان در بــازد
دل چــو عـشـق تــو درآیـد بــه مـیـانهــرچــه دارد بــه مــیـان در بــازد
ور بــگــویـد کــه کــه را دارد دوســتســر بــه دعــوی زبـــان در بـــازد
هـر کــه در کــوی تــو آیـد بــه قــمـاردل بــرافـشــانـد و جــان در بــازد
هر که یک جرعه می عشق تو خوردجــان و دل نــعــره زنــان در بــازد
جــمــلــه نـیـک و بــد از ســر بــنـهـدهــمــه نــام و نــشـــان در بـــازد
هــیــچ چــیـزش بــه نــگــیـرد دامــنگــر هـمـه ســود و زیـان در بــازد
جـــان عــطــار دریــن وادی عــشــقهر چه کون است و مکان در بازد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل