|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٨٥: لب تو مردمی دیده دارد

لـــــب تـــــو مـــــردمـــــی دیـــــده داردولــی زلــف تــو ســر گــردیـده دارد
کــه دانــد تــا ســر زلــف تــو در چــیــنچــه زنـگـی بــچــه نـاگـردیـده دارد
چـو حـسـنـت مـی نـگـنـجـد در جـهانیبـه جـانـم چـون رهـی دزدیـده دارد
چــو مـژه بــر ســر چــشـمـت نـشــانـدســر یـک مــژه هــر کــو دیـده دارد
وصــال تــو مـگــر در چــیـن زلـف اســتکــه چـــنــدیــن پـــرده دریــده دارد
کنون هر کو به جان وصل تو می جستاگــــر دارد طــــمـــع بــــریـــده دارد
از آن شـــوریـــده ام از پــــســـتـــه تـــوکـه شـور او بــسـی شـوریـده دارد
خـــیــال روی تـــو اســـتـــاد در قـــلـــبز بــهــر کــیـن زره پــوشــیــده دارد
اگــــر آهـــنــــگ خــــون ریـــزی نــــداردچـرا چـندین بـه خـون غلطـیده دارد
فــریــد از تـــو دلــی دارد چـــو بـــحــریکه بحری خون چنین جوشیده دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل