|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضاله

حـــبـــذا صــفــه ســرای کــمــالخوشتـر از روی دلبـران بـه جمال
طـیـره از زلـف او ریـاض بــهـشـتخــجــل از ذوق او نـعـیـم وصــال
هـفــتــمـیـن طــارم آســتــانـه اوهشـتـمین بـوسـتـان صـف نعـال
هــر یــک از جـــام قــبـــه نــورشجـام گـیتـی نـمـا بـه اسـتـقـلـال
ســایــه ایــن ســرای جــان افــزاســر بــســر نـور آفــتــاب مــثــل
خـوان ایـن مـجــلـس جـهـان آرایمشتـمل بـر نعیم و جـاه و جـلال
بـــر در فــیــض ایــن ســـراپـــردهآفـرینـش طـفـیـل و خـلـق عـیـال
وز ســر خــوان ایـن خــزانــه نــوردو جـهان را همیشه بـرگ و نوال
نـــغـــمـــات صــــدای ایـــوانـــشعـــاشـــقــان را مــحـــرک آمــال
نــفــحــات ریــاض بـــســتــانــشمـرده زنـده کـنـنـد در همـه حـال
در هـــوای درســــت او نــــبــــودهـیچ بـیمـار جـز نـسـیم شـمـال
در درون ریـــــــــاض او نــــــــــرودهـیـچ تــر دامـنـی جــز آب زلــال
صـــورت ســـایــه درخـــتـــانـــشهر چه بـینی درین جهان اشکال
جــنــبــش مــوج آب حــیــوانــشهر چـه یابـی زمان زمان ز احوال
تـا سـرایـی چـنـیـن بــدیـد مـلـکمــی زنـد در هـوای او پــر و بــال
تــا صــریــر درش شــنــود فــلــکبر درش چرخ می زند همه سال
در نـیـابــنــد نــقــش ایـن خــانــهنـقــش بــنــدان کــارگــاه خــیـال
عقل اگر چه ز خانه بـیرون نیستهـم نـیـابــد درون خـانـه مـجــال
نـام این خـانـه مـی نـیـارم گـفـتاز پــی عــقـل و الـعـقـول عـقـال
خود تو از پیش چشم خود بـرخیزتـا بـبـینـی عـیـان بـه دیـده حـال
خـویـشـتــن را درون ایـن حـضـرتبــر ســریـر ســعــادت و اقــبــال
مــطــرب آغــاز کــرد ســاز طــربســاقــی آورد جـــام مــالــامــال
چون عراقی همه جان سرمستاز می وصل و بـی خـبـر ز وصـال

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل