|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٤

چـو بـشـنید سـعـد آن گـرانمایه مردپـذیـره شـدش بــا سـپــاهـی چـو گـرد
فــــرود آوریـــدنـــدش انـــدر زمــــانبــپــرســیــد ســعــد از تــن پــهــلــوان
هم از شـاه و دسـتـور و ز لشـکرشز ســــالـــار بــــیـــدار و ز کـــشـــورش
ردا زیـر پــیـروز بــفــگــنــد و گــفــتکــه مــا نــیــزه و تــیــغ داریـم جــفــت
ز دیــبـــا نــگـــویــنــد مـــردان مـــردز رز و ز ســـیــم و ز خـــواب و ز خـــورد
گــرانــمــایــه پــیــروزنــامــه بــه دادسـخــنـهـای رســتــم هـمـی کـرد یـاد
سـخـنهاش بـشـنید و نامـه بـخـوانددران گــفــتــن نــامــه خــیـره بــمــانــد
بـتـازی یـکـی نـامـه پـاسـخ نـوشـتپـــدیــدار کــرد انــدرو خـــوب و زشـــت
ز جــنـی ســخــن گــفــت وز آدمـیز گــفــتــار پـــیــغــمــبـــر هــاشــمــی
ز تــوحــیـد و قــرآن و وعــد و وعــیـدز تأیـــیـــد و ز رســـمـــهـــای جـــدیـــد
ز قـــطـــران و ز آتـــش و ز مــهــریــرز فـــردوس وز حـــور وز جـــوی شـــیــر
ز کــافــور مـنـشــور و مــاء مــعــیـندرخــت بــهـشــت و مــی و انـگــبــیـن
اگـر شـاه بـپـذیـرد ایـن دیـن راسـتدو عالم بـه شـاهی و شـادی وراسـت
هـمــان تــاج دارد هـمـان گــوشــوارهـمـه ســالـه بــا بــوی و رنـگ و نـگــار
شــفـیـع از گـنـاهـش مـحــمـد بــودتـــنــش چــون گــلــاب مــصــعــد بـــود
بــکـاری کـه پـاداش یـابـی بـهـشـتنـبــایـد بــه بــاغ بــلـا کــیـنـه کــشــت
تــــن یـــزدگـــرد و جــــهـــان فـــراخچــنــیـن بــاغ و مــیــدان و ایـوان وکــاخ
همه تخت گاه و همه جشن و سورنــخـــرم بـــه دیــدار یــک مـــوی حـــور
دو چـشـم تـو انـدر سـرای سـپــنـجچـنـیـن خـیـره شـد از پــی تـاج و گـنـج
بس ایمن شدستی بـرین تخت عاجبــدیـن یـوز و بــاز و بــدیـن مـهـر و تــاج
جـهـانـی کـجـا شـربــتــی آب سـردنـــیـــرزد دلـــت را چـــه داری بــــه درد
هرآنکس که پـیش من آید بـه جـنگنــبــیــنــد بــه جــز دوزخ و گــور تــنــگ
بـهـشـتـسـت اگـر بـگـروی جـای تـونــگــر تــا چــه بــاشــد کــنـون رای تــو
بــه قــرطــاس مـهـر عــرب بــرنـهـاددرود مـــحـــمـــد هـــمـــی کـــرد یـــاد
چـو شـعـبـه مغـیره بـگـفـت آن زمانکـــه آیـــد بــــر رســـتـــم پـــهـــلـــوان
ز ایـــران یـــکــــی نـــامـــداری ز راهبـــیـــامـــد بــــر پـــهـــلـــوان ســـپـــاه
که آمد فـرسـتـاده یی پـیروسـسـتنه اسپ و سلیح و نه چشمی درست
یـکــی تــیــغ بــاریـک بــر گــردنــشپـــدیــد آمـــده چـــاک پـــیــراهـــنـــش
چـورسـتـم بــه گـفـتــار او بــنـگـریـدز دیـــبــــا ســـراپـــرده بـــرکـــشـــیـــد
ز زربــفــت چــیـنـی کـشــیـدنـد نـخســپـــاه انــدر آمــد چــو مــور و مــلــخ
نـــهــادنـــد زریــن یــکـــی زیــرگـــاهنـشــســت از بــرش پــهـلـوان ســپــاه
بــر او از ایــرانــیــان شــســت مــردســــــواران و مــــــردان روز نـــــبــــــرد
بـه زر بــافـتـه جـامـه هـای بـنـفـشبـــپـــا انــدرون کــرده زریــنــه کــفـــش
هــمــه طــوق داران بـــا گــوشـــوارســــرا پــــرده آراســــتــــه شـــاهـــوار
چـو شـعـبـه بـه بـالای پـرده سـرایبــیــامــد بــران جــامــه نــنــهــاد پــای
هـمـی رفـت بــرخـاک بـرخـوار خـوارز شــمـشــیـر کــرده یـکــی دســتــوار
نشـسـت از بـر خـاک و کس را ندیدســوی پـــهــلــوان ســپــه نــنــگــریــد
بـدو گفـت رسـتـم کـه جـان شـادداربــــــدانـــــش روان و تــــــن آبــــــاد دار
بـدو گـفـت شـعـبـه کـه ای نیک ناماگــر دیــن پـــذیــری شــوم شـــادکــام
بــپــیـچــیـد رســتــم ز گـفـتــار اویبـــروهــاش پــرچــیــن شــد و زرد روی
ازو نـامـه بــســتــد بــخــوانـنـده دادســخــنــهــا بــرو کــرد خــوانــنــده یـاد
چــنـیـن داد پــاسـخ کـه او رابــگـویکـه نـه شــهـریـاری نـه دیـهـیـم جــوی
نــدیــده ســـرنــیــزه ات بـــخـــت رادلـــــت آرزو کـــــرد مــــر تـــــخـــــت را
سـخـن نـزد دانـنـدگـان خـوارنیسـتتـــو را انــدریــن کــار دیــدار نــیــســت
اگـر سـعـد بــا تــاج سـاسـان بــدیمــــرا رزم او کـــــردن آســـــان بـــــدی
ولیکن بـدان کاخـتـرت بـی وفـاسـتچــه گــویـیــم کــامــروز روز بــلــاســت
تــو را گــر مــحــمــد بــود پــیـش روبـــدیــن کـــهـــن گـــویـــم از دیــن نـــو
هـمـان کــژ پــرگـار ایـن گـوژپــشــتبــخــواهـد هـمـی بــود بــا مـا درشـت
تــو اکـنـون بــدیـن خــرمـی بــازگـردکـه جــای سـخــن نـیـســت روز نـبــرد
بـگـویـش کـه در جـنـگ مـردن بـنـامبــه اززنــده دشــمــن بـــدو شــادکــام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل